دست نوشته
موضوعات
عمومي
عمومي ( 169 )
درختان ميوه ( 12 )
طرح هاي توجيهي
گلخانه ( 8 )
گلخانه خيار ( 1 )
گلخانه گوجه فرنگي ( 0 )
طرح توجيهي قارچ ( 1 )
گياه شناسي
آفات و بيماري ها
افات گياهي ( 9 )
بيماري هاي گياهي ( 3 )
سم شناسي ( 1 )
حشره شناسي ( 1 )
مبارزه بیولوژیک با آفات و بيماري ها ( 6 )
زراعت
اصلاح نباتات
فيزيولوژي گياهان
درختچه هاي زينتي
قارچ ها
قارچ صدفي ( 2 )
قارچ دكمه اي ( 6 )
تکثیر کیاهان
تکثیر کیاهان زینتی ( 12 )
تکثیر میوه ها ( 6 )
تکثیر ( 11 )
هرس
کودهای ارگانیک
ورمی کمپست ( 1 )
منابع كنكور
ارشد باغباني ( 21 )
علوم و صنایع غذایی ( 0 )
زراعت و اصلاح نباتات ( 0 )
مهندسی منابع طبیعی ( 0 )
علوم دامی ( 3 )
هرس درختان ميوه
لينكستان
آخرين مطالب

غلات با کرچک بصورت مخلوط کشت میشوند.

درکشورهندوستان ارزن ویاسورگوم ودر شمال شرقی برزیل

ذرت و حبوبات باکرچک بصورت مخلوط کشت میکردد.
غلات با کرچک بصورت مخلوط کشت میشوند.درکشورهندوستان ارزن ویاسورگوم ودر شمال شرقی برزیل ذرت و حبوبات باکرچک بصورت مخلوط کشت میکردد.کرچک معمولا به رقابت غلات حساسیت نشان داده ولی پس از برداشت غلات میزان رقابت کاهش یافته ورشدونموکرچک فزونی میابدو در آمدمطلوبی دارد.
مخلوط غلات با گیاهانیکه دوره رویش طولانی دارند
دربرزیل نوعی کاکتوس بیخارجهت تولیدعلوفه کشت میشود.این گیاه رشدکندداشته وپس ازسال اول چین ژان برداشت میشودلذادرسال اول و دوم بین ردیف های این کاکتوس ارزن یا سورگوم یاذرت کاشته میشود.
غلات با محصولات باغی نیزمیتوانند نظیرمرکبات انجیر انبه و نارگیل در سال های اول احداث باغ بصورت کشت مخلوط کشت شوند.

مخلوط غلات با حبوبات
 
مخلوط ذرت و لوبیا یکی از متداولترین روش های کشت در آمریکا و آفریقاست.درشرق آفریقا در اراضی پست لوبیاچشم بلبلی و در اراضی مرتفع لوبیارونده باذرت کشت میشوند.دراوگاندامخلوط ذرت و لوبیاحدود38درصدافزایش عملکردداشته بنابراین درمناطق خشک سودمندی کشت مخلوط ذرت و لوبیا30درصد و در نواحی مرطوب 39درصداست.باتوجه به اینکه دوره رویش لوبیا حدود 90 روز و دوره رویش ذرت حدود150-120 روز است در شرایط مطلوب آب و هوایی پس از برداشت محصول لوبیا میتوان مجددادربین ردیف های ذرت اقدام به کشت لوبیا کرد.درچنین حالتی ذرت در یک مرحله خودباکمترین رقابت نوری مواجه شده وازنظر رسیدن فیزیولوژیکی به بیش از دوبرابر توان خود دست میابد و این زمان مصادف بامراحل اولیه رشد لوبیاست.

آفات در سیستم چند کشتی
 
درسیستم چند کشتی امکان افزایش محصول از دو جهت وجوددارد
1. افزایش محصول هر گیاه زراعی
2. میزان محصول بدست آمده در یک سال زراعی
باکاشت ارقام پرمحصول مصرف کودوسموم مناسب برای مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی،انتخاب تراکم گیاهی مناسب تامین آب مورد نیازگیاه و کشت مخلوط میزان محصول هرگیاه افزایش میابد.
درچند کشتی بررسی آفات بایددرطول مدت سال زراعی موردمطالعه قرارگیرد.سمومی که برای مبارزه با آفات بکارمیروند بایدبادقت بیشتری مصرف شوند و به نحوی که سم مناسب هرگیاه برروی گیاه دیگراثرزیان آورنداشته باشد.در موقه بکار بردن علف کش هاباید اثر سم روی کلیه گیاهانیکه در یک سال زراعی کاشته میشوند مورد بررسی قرار گیرد و این امردر نواحی معتدله بیشترشایان توجه است زیرادرنواحی گرمسیری مشکل زیادی راامکان دارد ایجاد نکند.
مثلا مصرف علفکش در مزارع برنج اثرسوئی روی هندوانه یا طالبی بعد از آن ندارد.یا مثلا دوماه بعد از مصرف اترازین در مزارع به مقدار 4کیلوگرم ماده موثردرهکتارمیتوان لوبیاچشم بلبلی کاشت.بدیهی است که چنانچه یک نوع علف کش در یک قطعه زمین به مدت طولانی مصرف شودامکان بروز مسمومیت وجود خواهدداشت.
مصرف سموم نباتی ممکن است باعث آلودگی خاک گرددکه برای گیاه دیگری که بعدازآن کاشته میشود زیان اورباشد.بااین حال بقایای سموم ممکن است روی آفات گیاه بعدی اثرمنفی داشته باشد.مثلا سمپاشی ذرت در مرحله سبزشدن با کاربوفوران به مقدار 2کیلوگرم ماده موثر در هکتاربرای مبارزه با کرم ساقه خوار ذرت باعث جلوگیری از خسارت مگس لوبیاروی ماش میشود.
مهمترین عواملی که در کشت مخلوط روی یا چندکشتی روی آفات تاثیرمیگذارندبدین صورت هستند:
1. نحوه کشت و کار
بکارگیری تکنولوژی پیشرفته در زراعت باعث تغییراکوسیستم شده و ممکن است شرایط مناسبی برای برخی از گونه آفات فراهم اورد.اگرچه کشاورزی مدرن جایگاه زیست افات را فراهم می اوردولی اگر در این سیستم از ارقام زودرس استفاده شوددوره میزبانی آفت کاهش میابد.
2. گونه های گیاهی
گونه های گیاهی از نظر میزبانی افت و عوامل بیماریزا و نماتدبایکدیگر اختلاف دارند.وقتی گونه جدید وادر منطقه ای میشود علاوه بر افات خود ممن است مورد حمله آفات بومی منطقه قرار بگیردهمچنین این مطلب در مورد علف هرز صادق است.
3. ارقام گیاهی
میزان حساسیت گیاه به ارقام و کولتیوار بستگی داردباانتخاب ارقام پر محصول و حساس به آفات ممکن است هزینه محافظت گیاه از آفات بیشتراز درامدی باشد که ازمحصول زیاد بدست می آیدکه دراینصورت کاشت سودمند نخواهد بود.
4. یکساله و چندساله بودن گیاه
بوطر طبیعی دشمنان در گیاه چند ساله بیشتر از یکساله ها هستندزیراعملیات زمین در آنها کمتر از چند ساله ها هستند.زمان انجام وجین در گیاهان یکساله محدود است در حالیکه در گیاهان چند ساله اگر وجین نشوند میزان محصول کاهش میابدو یا گل دهی به تاخیرمی افتد.
5.دوره رویش گیاه
گیاهان زودرس کمترازگیاهانی که دوره رویش طولانی دارنددرمعرض حمله آفات قرار میگرند.بیشترین خسارت علفهای هرزدر3/1اولیه دوره رشد گیاه زراعی مشاهده میشود،بنابراین گیاهانیکه دوره رشد طولانی دارند به وجین بیشتری نیاز دارند
6. آرایش گیاه از نظر زمانی
توضیح این بحث خود نیاز مند بخشی جداگانه است اما به اختصار بدانید این بخش خود به عواملی چون:
* کشت فردی
* تناوب زراعی
* کشت مداوم
* کشت غیرهمزمان
* تاثیرفصل
بستگی دارد.

چندکشتی رایج در آسیا
 
درنواحی که دارای زمستان سردبوده ومیزان بارندگی زیاداستدوگانه گندم-برنج متداول است.این مناطق شامل دامنه تپه های نپال شمال هندوستان وپاکستان است و بنگلادش است و بخشی از کره و چین که دارای خاکهای با بافت سبک هستند.درنقاطی که دارای بارندگی تابستانه میباشدکشت دوگانه ذرت برنج انجام میشود.
درشالیزارهایی که بافت خاک سنگین است کشت دوگانه برنج-سویارواج دارد ولی امکان کشت گیاهانی نظیرهندوانه خیارکدو ویاحبوبات بعدازبرنج وجوددارد.
درختان چندساله مانند نارگیل نخل روغنی ولاستیک در سالهای اولیه رویش باگیاهان یکساله نظیرکاساوا،سویاوذرت بصورت مخلوط کشت میشوند.درفیلیپین کشت مخلوط انبه بانارگیل بابرنج وذرت معمول است.بطور کلی در نقلط مختلف آسیاکشت های مخلوط زیر رواج دارد:
1. گیاهاین یکساله مانندذرت با کاساوا و یا ذرت بابادام زمینی سویا برنج سیب زمینی شیرین
2. کشت مخلوط گیاهان بادوره رویش متفاوت مانندمخلوط ارزن وذرت یا سورگوم
3. کشت مخلوط گیاهانی که ازنظرارتفاع نبات بایکدیگراختلاف دارندمثل یکساله و چندساله مانند نارگیل،لاستیک و موز

چندکشتی در شرق آمریکا
 
دربخش هایی از جنوب شرقی امریکاکشت دوگانه موفقیت آمیزبوده است.درسالهای اخیرکشت دوگانه درجنوب کمربندسبز مری لند کنتاکی ایلی نویز رواج یافته است.علت این امر وجود عواملی چون علف کش های مناسب معرفی ارقام زودرس گیاهانی مانند سویا گندم وذرت قیمت مناسب محصولات وسرانجام عملیات کشاورزی بدون شخم ویاباحداقل شخم است.عملیات بدون شخم باعث میشود تا علاوه بر جلوگیری از هدررفت آب و فرسایش زمین کشت دوم نیز بدون تاخیر کاشته شود.

چندکشتی در آفریقا
 
دراکثرنواحی آفریقازراعت مخلوط رواج دارد.درنیجریه گیاهانی نظیریام کاساواموز و ذرت بابادام زمینی کدوبامیه خربزه و سبزیها بصورت مخلوط کاشته میشوند.
دراوگاندادراکثرمواردسطح زیرکشت مخلوط لوبیا،کاساوا،لوبیا چشم بلبلی، قهوه،موز،بادام زمینی ذرتسورگوم،ارزن،سیب زمینی شیرین،لپه هندی،وکنجد بیش از تک کشتی آنهاست.
زراعت چند کشتی در مناطق حاره ای آسیا
سیستم زراعت چند کشتی بستگی به شرایط مختلف محیطی اقتصادی اجتماعی و تکنولوژوی موجوددرجامعه دارد.بنابراین ابتدا عوامل اقتصادی و فیزیکی راکه چندکشتی تحت تاثیرآنها قرار میگیردشرح داده و سپس نوع زراعتی که هریک ازمناطق بکاربرده میشودوشیوه های گوناگون زراعت مخلوط بحث میشود.

تاریخ کاشت
 
عوامل تعیین کننده تاریخ کاشت درزراعت های تک کشتی باچندکشتی و مخلوط مشابه است.تاریخ کاشت معمولا براساس میزان درجه حرارت مشخص میشود وآن درجه حرارتی است که جوانه زدن سبزشدن و رشد گیاه راتضمین میکند.درجه حرارت های بالا باعث ایجادتنش درگیاه شده وازاستقراربوته های مناسب و رسیدن بذرجلوگیری میکند.علاوه برحرارت تامین رطوبت برای رشدوتکمیل چرخه حیات گیاه و همچنین به حداقل رساندن تنش های محیطی درطول فصل رویش ضرورت دارد.
تغییرات ژنتیکی ایجاد شده درگونه های گیاهی باعث افزایش بهره برداری ازطول دوره رویش شده ودرنتیجه درالگوهای کشت پیشرفتهای زیادی حاصل شده است.مثلا بابوجودآمدن ارقام زوردس ومقاوم به سرما ذرت امکان کشت آن را در بهار فراهم آورده ومیتوان به کاشت گیاه دومی نیزبعدازبرداشت ذرتویااواخردوره رویش آن اقدام نمود.بامعرفی ارقام جدیدبرنج میتوان دوباردرسال ازاین گیاه محصول برداشت کرد.
کاشت دوگانه لگومینوزوذرت پتانسیل تثبیت ازت در خاک بوسیله لگومینوز مسائلی راازنظرتاریخ کاشت مطرح سازد.اگرهدف زارع برداشت محصول خوباز الگومینوزوتثبیت ازت در خاک باشد تاریخ کاشت لگومینوز در اواخر تابستان یااوائل پاییز خواهد بود.اگر از لگومینوز بادوره رشد طولانی استفاده شودمثل شبدر قرمزمیزان تثبیت ازت در خاک زیاد شده ولی محصول گیاه دوم که بعدازآن کاشته میشودبه علت تاخیردرتاریخ کاشت کاهش میابد.برعکس چنانچه شبدرزودترازموقع شخم زده شده باشدوباخاک برگردانده شودبه نحوی که بتوان ذرت را در تاریخ مناسب کاشت میزان تثبیت ازت در خاک کاهش میابد.بنابراین توازن بین ازت آلی قیمت جایگزین کردن ازت بوسیله کود شیمیایی یاحیوانی وعملکردناشی ازتاخیرکاشت ذرت نیازبه تحقیقات بیشتری دارد.تنظیم تاریخ کاشت در کشت مخلوط بمراتب سختر از و پیچیده تر از تک کشتی است زیرا یک مخلوط ممکن است شامل گونه هایی بادوره رویش ونیازهای متفاوت باشند.بطور کلی هرچه اختلاف بین گونه هاازنظردوره رویش ونیازبه عوامل محیطی بیشترباشد، میزان محصولی که از کشت مخلوط بدست میآیدبیشترازتک کشتی خواهد بود.مثلادرکشت کاساوایالپه هندی که دوره رویش طولانی دارندبالوبیاچشم بلبلی یا ماش ملاحظه میشود که لوبیا چشم بلبلی ویاماش در مدت کمتر از80روزدوره رویش خودراپایان میرسانندواین امر روی محصول کاساوا ویالپه هندی تاثیر محسوسی نمی گذارد.
عامل مهم دیگر نیزدرتاریخ کاشت در سیستم مخلوط اهداف تولیدموردنظرکشاورزاست.نویسنده: شهاب الدين آهوئي تاریخ: چهارشنبه 2 خرداد 1397 | rss | نظرات (0) |مشاهده : 4837 | onetwothreefourfive
نويسندگان
اعضا

كاربر مهمان خوش آمديد!


عضويت در سايت
كلمه عبور را فراموش كرده ام
نام کاربری
کلمه عبور

شمارنده
 امروز : 61
دیروز : 227
ماه : 6475
ماه قبل : 11871
سال : 46274
سال قبل : 301396
کل : 950841
اطلاعات سايت:
اخبار :273
  نظرات : 108
خروجي rss
كاربران:
اعضا : 1614
  كاربران آنلاين : 5
دانلود جزوات كنكور ارشد

:: RashCMS :: - :: MihanPHP ::